Strona główna

Przedszkole przyjmuje dzieci zdrowe w wieku od 2,5 do 6 lat oraz dzieci niepełnosprawne z jedną niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole prowadzi również bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a nie będących uczniami Naszej Placówki. Przedszkole posiada status niepublicznej placówki oświatowej Gminy i Miasta Kęty i realizuje zajęcia zgodnie z podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz oferuje bogaty program popołudniowych zajęć dodatkowych, inspirujących dzieci do emocjonalnego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności dbając tym samym o prawidłowy rozwój młodego człowieka.

W Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym „Groszkolandia” dzieci oprócz zajęć z podstawy programowej MEN uczą się również języka angielskiego, mają zajęcia z rytmiki, Ruchu Rozwijającego oraz sensoplastyki. Uczestniczą też w przedstawieniach teatralnych oraz ciekawych zajęciach rozwijających prowadzonych przez nauczycieli, np. logorytmika, kuchcikowo. W nowym rok szkolnym planujemy dla naszych dzieci wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych wprowadzając: audycje umuzykalniające, zajęcia szachowo-matematyczne, zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjną oraz felinoterapię (zajęcia terapeutyczne z kotem). Atmosfera stworzona w Przedszkolu sprzyja szybkiemu aklimatyzowaniu, zadomawianiu się i zaprzyjaźnianiu się dzieci między sobą. Nauczyciele pracujący z dziećmi kładą szczególny nacisk na tworzenie pozytywnych więzi, zarówno pomiędzy dziećmi, jak i pomiędzy dziećmi a dorosłymi.

Dzieci wychowują się w niedużych grupach  gdzie  uczą się nabywać ważnych umiejętności społecznych: odpowiedzialności, troskliwości, tolerancji i wyrozumiałości. Dzieci mają na co dzień okazję obserwować i naśladować inne dzieci. Wszyscy uczą się więc od siebie wzajemnie (jest to zwłaszcza cenne dla dzieci, które nie mają rodzeństwa).

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu-o tym jak żyć,

co robić, jak postępować i współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat"

Robert Fulghum