Realizacja podstawy programowej MEN

Przedszkole realizuje Program Wychowania Przedszkolnego Nasze Przedszkole autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby- Żabińskiej.
Program uwzględnia zmiany w prawie oświatowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Realizujemy również Roczny Plan Pracy Przedszkola  "Bezpieczeństwo i współpraca" mający na celu:

  • Zapewnienie możliwości najpełniejszego społecznego funkcjonowania  dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w środowisku społecznym na zasadach równości, tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.
  • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i aktywnego stylu życia
  • Zapewnienie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.

W najstarszej grupie realizowany jest Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" mający na celu:

  • zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości dymu papierosowego